Ελάχιστες απαιτήσεις Συστήματος

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος Υπολογιστή Windows

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος Υπολογιστή Macintosh

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος Υπολογιστή Linux